Kërkoni informacion
Na kontaktoni

+355 42 405790

Orario

Lun - Ven 9:00 - 17:00

SISTEMI ITAKSAVE NDERKOMBETARE

Ekipi i profesionistëve të KW Forester, ekspertët në ligjin ndërkombëtar të taksave, në bashkëpunim me rrjetin tonë, ofron shërbime të ndihmës në fushën e të drejtës ndërkombëtare të taksave, qoftë në fushën e taksave të drejtpërdrejta, TVSH dhe / ose tatime të tjera indirekte, me qëllim  sigurimin e zgjidhjeve të integruara ndërkombëtare të planifikimit të taksave (kompani tregtare ose aksionere, organizata financiare etj.), në përputhje me kërkesat ligjore dhe fiskale të cdo vendi  të huaj, duke optimizuar mundësitë e ofruara nga juridiksionet e ndryshme të vendit.

 

 

 Shërbimet e ofruara në fushën e tatimit ndërkombëtar:

  • Planifikimi Ndërkombëtar i Taksave

 Asistencë e plotë në fushën e të drejtës ndërkombëtare të taksave në lidhje me taksat e drejtpërdrejta, TVSH dhe taksat e tjera indirekte; këshilla dhe zgjidhje të planifikimit të taksave që janë në përputhje me standardet aktuale tatimore dhe ligjore në fuqi në vendet individuale të BE dhe jashtë BE-së, duke iu referuar veçanërisht çështjeve në lidhje me zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të taksimit të dyfishtë dhe disiplinën e vendosur ndaj kompanive qe ndodhen ne .parajsa fiskale.

 

  • Tatimi në Korporatë

Shërbimet e konsultimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm në lidhje me të ardhurat e biznesit për veprimtaritë që përfshijnë riorganizimin dhe ristrukturimin e grupeve të korporatave ose planifikimin ndërkombëtar për krijimin ose racionalizimin e subjekteve të huaja; gjithmonë në vëmendje të veçantë ndaj profilit të mundshëm të pakapshëm të këtyre operacioneve. Kujdes i veçantë i kushtohet analizës së përfitimeve, stimujve dhe lehtësive të lejuara nga juridiksioni kombëtar dhe ndërkombëtar si dhe menaxhimi optimal i sistemit të taksave financiare të korporatave.  

 

  • Transferimi i çmimeve

Analiza e profileve tatimore që kanë të bëjnë me shitjen e aseteve ose kryerjen e shërbimeve ndërgjegjësuese në përputhje me parimet e vendosjes së çmimeve të transferimit, duke përfshirë brenda sektorëve të veçantë (përcaktimi i çmimeve të transferimit); si dhe rregullimin e dokumentacionit të transaksionit në përputhje me normat aktuale në fuqi në juridiksione të ndryshme; si dhe planifikimin e flukseve të të ardhurave transnacionale (planifikimi i politikave të grupeve).  

 

  • Shërbimet e Mirëbesimit

Shërbimet e konsulencës për identifikimin e mjeteve më efikase në lidhje me besimin, menaxhimin dhe kontrollin e aksioneve dhe aseteve.

Iscriviti alla nostra newsletter